Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Rehabilitacja ogólno-ustrojowa

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych - po urazach, po zabiegach operacyjnych, wady postawy, wady wrodzone, stany po rekonstrukcji więzadeł, endoprotezoplastyka, neurologicznych – stany po udarach przeznaczony dla pacjentów od II etapu rehabilitacji, czyli od chwili gdy pacjent może samodzielnie wykonywać podstawowe czynności samoobsługowe, dyskopatia, rwa ramienna rwa kulszowa, stwardnienie rozsiane, dystrofie mięśniowe, polineuropatie, reumatologicznych – ZZSK, zmiany zwyrodnieniowe stawów, onkologicznych oraz w przypadku chorób przewlekłych.

Rehabilitacja ogólno-ustrojowa

W ramach świadczeń wykonywana jest: kompleksowa rehabilitacja lub oraz świadczenia towarzyszące wymagające innych działań terapeutycznych, edukacyjnych i profilaktycznych. Zabiegi przeznaczone są dla pacjentów, którzy wymagają wszechstronnego postępowania usprawniającego.

Przeciwskazania do Rehabilitacji Ogólnoustrojowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.01.2012r.:

 • czynna choroba nowotworowa,
 • ciąża i połóg,
 • ostre choroby zakaźne.

W ramach rehabilitacji finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Uzdrowisku Połczyn Grupa PGU S.A. mogą Państwo skorzystać z Rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, realizowanej w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej obiektu GRYF.

Skierowanie może być wystawiane przez lekarza oddziału:

 • urazowo - ortopedycznego
 • chirurgicznego
 • neurochirurgicznego
 • neurologicznego
 • reumatologicznego
 • chorób wewnętrznych
 • onkologicznego
 • ginekologicznego
 • urologicznego
 • geriatrii
 • kardiologicznego

W razie wystąpienia u pacjenta zaostrzenia choroby przewlekłej, skierowanie może wystawić również lekarz poradni:

 • rehabilitacyjnej
 • urazowo-ortopedycznej
 • neurologicznej
 • reumatologicznej

Podczas przyjęcia na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania oraz aktualnej dokumentacji medycznej. Pacjenci przyjmowani są na podstawie oryginału skierowania (Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej/Rehabilitacyjny), w przypadku skierowania z oddziału szpitalnego z wypisem szpitalnym (zgodnie z Zarządzeniem nr 183/2019/DSOZ z dnia 31 grudnia 2019r. załącznik 3b – z póź.zm.).

Skierowanie powinno zawierać:

 • pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (regon, numer aktualnej umowy z NFZ, kody resortowe VII oraz VIII)
 • imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby kierowanej na rehabilitację
 • rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10
 • pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego
 • datę wystawienia skierowania
 • numer telefonu do kontaktu lub e-mail pacjenta
 • zaznaczenie, że ubezpieczony jest zdolny do samoobsługi i aktywnej rehabilitacji.

Honorujemy E-SKIEROWANIA
- należy podać: Nr Pesel oraz Kod Pin

Do skierowania powinna być dołączona:

 • aktualna dokumentacja medyczna lub kopia dokumentacji potwierdzającej rozpoznanie ze skierowania;
 • kserokopia dowodu ubezpieczenia (Legitymacja rencisty/emeryta; NIP zakładu pracy);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej:
 1. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Dawcy Przeszczepu lub Zasłużony Dawca Przeszczepu, dawca krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID - 19 – świadczeniodawca legitymujący się książeczką lub legitymacją;
 3. Inwalida Wojenny, Inwalida Wojskowy, Kombatant, Działacz Opozycji Antykomunistycznej, Osoba represjonowana z powodów politycznych, Osoba deportowana do prac przymusowych.

Czas trwania rehabilitacji może wynosić od 3 do 6 tygodni przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, nie mniej, niż 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Powiadomienie o wyznaczonym terminie świadczenia odbywa się listownie lub/i telefonicznie. Zmiana wyznaczonego terminu świadczenia możliwa jest tylko i wyłącznie na pisemny wniosek z uzasadnieniem medycznym (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie). Rezygnacja z wyznaczonego terminu z przyczyn innych, niż medyczne lub nieusprawiedliwione niezgłoszenie się na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej skutkuje całkowitym skreśleniem z kolejki oczekujących.
 2. Informujemy, iż zgodnie z art.20 ust.10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (Dz.U. z 2019r. poz.1373 z póź.zm) w celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniodawca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Zgodnie z powyższa zasadą obowiązująca od 2019r. oraz 2020r. pacjent zgłaszający się ze skierowaniem/skierowaniami na niżej wymienione świadczenia medyczne może być wpisany na listę oczekujących tylko raz:

- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych;
- rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych;
- rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych;
- rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych;
- kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych;
- fizjoterapia ambulatoryjna;
- fizjoterapia domowa.

UWAGA ! Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. :

 • przyjmuje pacjentów według kolejki oczekujących, zgodnie z ustawowym obowiązkiem prowadzenia list pacjentów oczekujących na świadczenia medyczne (Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz.1027 z późniejszymi zmianami) - termin przyjęcia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas;
 • nie prowadzi rezerwacji pokoi;
 • nie gwarantuje wspólnego wyjazdu małżonków w tym samym terminie
 • w przypadku małżeństw, które otrzymały skierowania w tym samym terminie i miejscu leczenia, uzdrowisko nie ma obowiązku wspólnego ich zakwaterowania - ma wyłacznie obowiązek zagwarantować miejsce kobiece w pokoju żeńskim, a męskie w pokoju męskim;
 • przyjmuje pacjentów do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Gryf od godziny 14:00 - pobyt rozpoczyna się pierwszego dnia obiadem, a kończy do godz.12.00 ostatniego dnia pobytu śniadaniem

1. OBOWIĄZKOWE OPŁATY :

W związku z tym, iż Rehabilitacja Ogólnoustrojowa nie jest prowadzona w Oddziale Szpitalnym, w ramach pobytu ubezpieczony ponosi częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w Zakładzie Lecznictwa zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art.18 ust.1, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych):

„Pacjent przebywający w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w którym świadczenia udzielane są całodobowo, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 2,5 krotności najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej”.

OPŁATA ZA POBYT:


a. za zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym – 50,00 zł za jeden dzień pobytu ( w sezonie niskim tj. 24.10-16.04)

b. za zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym – 70,00 zł za jeden dzień pobytu ( w sezonie wysokim tj. 16.04-23.10)

c. za zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym – 90,00 zł za jeden dzień pobytu

Ubezpieczony uiszcza opłatę uzdrowiskową, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Połczynie Zdroju, której wysokość od dnia 1 stycznia 2024 roku wynosi 6,20 zł za jeden dzień pobytu.

Ubezpieczony ponosi koszty przejazdu do ośrodka i z powrotem.

2. DOBROWOLNE OPŁATY:

Istnieje możliwość wypożyczenia:

 • ręcznika kąpielowego dużego - 10 zł
 • ręcznika kąpielowego małego - 8 zł
 • szlafroka - 22 dni - 40 zł
 • usługi Moja TV: 14 dni/77 zł; 21 dni/105,00 zł; 24 dni/121,00 zł; 28 dni/138,00 zł
 • parkingu: 12 zł/doba; 150 zł/turnus

3. PACJENCI UDAJĄCY SIĘ NA ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ POWINNI PAMIĘTAĆ O ZABRANIU ZE SOBĄ:

 • stroju sportowego na gimnastykę i zabiegi fizjoterapeutyczne, stroju kąpielowego, klapek, dodatkowego ręcznika kąpielowego;
 • leków na cały okres pobytu/ jeśli stale są przyjmowane;
 • w przypadku osób niepełnosprawnych, mających problem z potrzebami fizjologicznymi niezbędne jest zabezpieczenie w artykuły higieniczne (np. pampersy, pieluchomajtki, chusteczki kosmetyczne, kremy pielęgnacyjne i inne);
 • dowodu ubezpieczenia zdrowotnego, numeru NIP: osobistego lub zakładu pracy (dane potrzebne do zwolnienia lekarskiego);

Adres do korespondencji:

Przychodnia Uzdrowiskowa/Rehabilitacja ogólnoustrojowa

ul. Zdrojowa 6
78-320 Połczyn-Zdrój
wejście od ul. Kościuszki
 
Czynna w godzinach:
poniedziałek i wtorek 7:00 - 17:00
środa, czwartek, piątek 7:00 - 15:00
 
Rejestracja medyczna:
Joanna Wedler
Ewelina Szymko-Ostrowska
Magdalena Pilip
tel.: +48 94 36 62 320
tel.: +48 887 849 944
e-mail: ro@uzdrowisko-polczyn.pl