preloader oval
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Rehabilitacja ogólnoustrojowa

 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych tj. po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych. W ramach świadczeń wykonywane są: kompleksowa rehabilitacja lub fizjoterapia, badania diagnostyczne oraz świadczenia towarzyszące.

W ramach rehabilitacji finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Uzdrowisku Połczyn mogą Państwo skorzystać z:
Rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, realizowanej w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej obiektu GRYF i PODHALE
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru medycznego. Zabiegi przeznaczone są dla pacjentów, którzy wymagają wszechstronnego postępowania usprawniającego.
Skierowanie może być wystawiane przez lekarza oddziału:
- urazowo-ortopedycznego,
- chirurgicznego,
- neurochirurgicznego,
- neurologicznego,
- reumatologicznego,
- chorób wewnętrznych,
- onkologicznego,
- ginekologicznego,
- urologicznego.
W razie wystąpienia u pacjenta zaostrzenia choroby przewlekłej, skierowanie może wystawić również lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.
Podczas przyjęcia na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej i oceny stanu zdrowia pacjenta. Pacjenci przyjmowani są na podstawie oryginału skierowania (ważność skierowania 30 dni); w przypadku skierowania z oddziału szpitalnego z wypisem szpitalnym.

Skierowanie powinno zawierać:

- pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (regon, numer aktualnej umowy z NFZ)
- imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby kierowanej na rehabilitację
- rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10
- pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego
- datę wystawienia skierowania.
- numer telefonu do kontaktu lub e-mail
- zaznaczenie, że ubezpieczony jest zdolny do samoobsługi i aktywnej rehabilitacji.
Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie medyczne i podstawowe wyniki badań, tj. morfologia, OB., mocz, cukier z ostatnich trzech miesięcy, aktualne EKG oraz RTG z ostatnich dwóch lat

Czas trwania rehabilitacji może wynosić do 6 tygodni.

Uwaga! Uzdrowisko Połczyn nie prowadzi rezerwacji pokoi. Pacjenci przyjmowani są według kolejki oczekujących, zgodnie z ustawowym obowiązkiem prowadzenia list pacjentów oczekujących na świadczenia medyczne ( Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz.1027 z późniejszymi zmianami )
Powiadomienie o wyznaczonym terminie przyjazdu odbywa się telefonicznie z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Zmiana wyznaczonego terminu możliwa jest tylko na pisemny wniosek z uzasadnieniem medycznym (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie).
Rezygnacja z wyznaczonego terminu z przyczyn innych niż medyczne skutkuje przeniesieniem na koniec kolejki oczekujących. Natomiast nieusprawiedliwione nie zgłoszenie się na rehabilitację grozi całkowitym skreśleniem z kolejki oczekujących.
Pacjenci przyjmowani są w obiektach Gryf lub/i Podhale. Pobyt rozpoczyna się od godziny 14:00 pierwszego dnia, a kończy o godz.12.00 ostatniego dnia.
Pacjenci udający się na rehabilitację powinni pamiętać o zabraniu: ręczników, stroju sportowego na gimnastykę, stroju kąpielowego, czepka, klapek, zapasu stale przyjmowanych lekarstw.

OBOWIĄZKOWE OPŁATY :

1. Ubezpieczony ponosi częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej zgodnie z art.18 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz & 27 pkt 8 Zarządzenia nr 80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2013r., według następujących kryteriów:
za zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym – 16,00 zł. za jeden dzień pobytu,
za zakwaterowanie w pokoju 3-osobowym – 12,00 zł. za jeden dzień pobytu,
Nowe stawki od 23.06.2015:
za zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym – 25,00 zł. za jeden dzień pobytu,
za zakwaterowanie w pokoju 3-osobowym – 16,00 zł. za jeden dzień pobytu.

2. Ubezpieczony ponosi opłatę uzdrowiskową (klimatyczną), zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Połczynie Zdroju.
3. Ubezpieczony ponosi koszty przejazdu do ośrodka i z powrotem.

DOBROWOLNE OPŁATY:
Istnieje możliwość wypożyczenia:
ręcznik kąpielowy duży - 6,00zł,
ręcznik kąpielowy mały - 3,00zł,
czajnik bezprzewodowy - 10,00zł.
usługa  TV: 7 dni/35,00 zł.; 14 dni/70,00 zł.; 21 dni/95,00 zł.; 24 dni/110,00 zł.; 28 dni/125,00 zł.
Parking: 10 zł./doba; 120,00 zł./turnus; ulgowy/60,00 zł.

Przyjmowanie skierowań i informacja dla pacjentów w Sanatorium Gryf przy ul. Solankowej 8
poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 10:00, pod nr telefonu +48 94-382-11-88 lub 94-382-11-80
Kontakt e-mail - Ewelina Szymko-Ostrowska: eostrowska@uzdrowisko-polczyn.pl