preloader oval
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych tj. po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych. W ramach świadczeń wykonywane są: kompleksowa rehabilitacja lub fizjoterapia, badania diagnostyczne oraz świadczenia towarzyszące wymagające innych działań terapeutycznych, edukacyjnych i profilaktycznych. Zabiegi przeznaczone są dla pacjentów, którzy wymagają wszechstronnego postępowania usprawniającego.
W ramach rehabilitacji finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Uzdrowisku Połczyn mogą Państwo skorzystać z:
Rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, realizowanej w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej obiektu GRYF i PODHALE

Skierowanie może być wystawiane przez lekarza oddziału:

- urazowo-ortopedycznego,
- chirurgicznego,
- neurochirurgicznego,
- neurologicznego,
- reumatologicznego,
- chorób wewnętrznych,
- onkologicznego,
- ginekologicznego,
- urologicznego.

W razie wystąpienia u pacjenta zaostrzenia choroby przewlekłej, skierowanie może wystawić również lekarz poradni:
- rehabilitacyjnej,
- urazowo-ortopedycznej,
- neurologicznej,
- reumatologicznej.

Podczas przyjęcia na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania, dokumentacji medycznej i oceny stanu zdrowia pacjenta. Pacjenci przyjmowani są na podstawie oryginału skierowania, w przypadku skierowania z oddziału szpitalnego z wypisem szpitalnym.

Skierowanie powinno zawierać:

- pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (regon, numer aktualnej umowy z NFZ)

- imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby kierowanej na rehabilitację

- rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10

- pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego

- datę wystawienia skierowania

- numer telefonu do kontaktu lub e-mail pacjenta

- zaznaczenie, że ubezpieczony jest zdolny do samoobsługi i aktywnej rehabilitacji.
 

Do skierowania powinna być dołączona:

- aktualna dokumentacja medyczna lub kopia dokumentacji potwierdzającej rozpoznanie ze skierowania;

- kserokopia dowodu ubezpieczenia (Legitymacja rencisty/emeryta; NIP zakładu pracy).

Czas trwania rehabilitacji może wynosić od 3 do 6 tygodni przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, nie mniej niż 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta.

Informacje:

 1. Powiadomienie o wyznaczonym terminie świadczenia odbywa się listownie lub/i telefonicznie.

Zmiana wyznaczonego terminu świadczenia możliwa jest tylko i wyłącznie na pisemny wniosek z uzasadnieniem medycznym (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie).

Rezygnacja z wyznaczonego terminu z przyczyn innych niż medyczne lub nieusprawiedliwione nie zgłoszenie się na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej skutkuje całkowitym skreśleniem z kolejki oczekujących.

 1. UWAGA ! Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. :
 • Przyjmuje pacjentów według kolejki oczekujących, zgodnie z ustawowym obowiązkiem prowadzenia list pacjentów oczekujących na świadczenia medyczne ( Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz.1027 z późniejszymi zmianami), termin przyjęcia może ulec przyspieszeniu lub/i wydłużeniu z przyczyn niezależnych od nas;
 • Nie prowadzi rezerwacji pokoi;
 • Nie gwarantuje wspólnego wyjazdu małżonków w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego;
 • W przypadku małżeństw, które otrzymały skierowania w tym samym terminie i miejscu leczenia, uzdrowisko ma obowiązek zagwarantować miejsce kobiece w pokoju żeńskim, mężczyźni w pokoju męskim;
 • Nie zapewnia wspólnego leczenia w warunkach stacjonarnych osoby dorosłej z opiekunem;
 • Przyjmuje pacjentów do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Gryf lub/i Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Podhale – przydział obiektu jest losowy;
 • Pobyt rozpoczyna się do godziny 14:00 pierwszego dnia obiadem, a kończy do godz.12.00 ostatniego dnia śniadaniem
 1. OBOWIĄZKOWE OPŁATY :

W związku z tym, iż Rehabilitacja Ogólnoustrojowa nie jest prowadzona na Oddziale Szpitalnym w ramach pobytu ubezpieczony ponosi częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w Zakładzie Lecznictwa zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art.18 ust.1, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) oraz & 27 pkt 8 Zarządzenia nr 80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2013r (z póź.zm.), według następujących kryteriów:

Nowe stawki rozpoczynające się od turnusu 01.07.2019:
a) za zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym – 30,00 zł. za jeden dzień pobytu,
b) za zakwaterowanie w pokoju 3-osobowym – 21,00 zł. za jeden dzień pobytu
Ubezpieczony ponosi opłatę uzdrowiskową (klimatyczną), zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Połczynie Zdroju, której wysokość aktualnie wynosi 4,40 zł za jeden dzień pobytu. 
Ubezpieczony ponosi koszty przejazdu do ośrodka i z powrotem.

 1. DOBROWOLNE OPŁATY:

Istnieje możliwość wypożyczenia:

a). ręcznik kąpielowy duży - 6,00zł,

b). ręcznik kąpielowy mały - 3,00zł,

c). szlafrok - pierwsze 5 dni 8,00 zł, każdy kolejny dzień 2,00 zł

d). usługa Moja TV: 14 dni/70,00 zł.; 21 dni/95,00 zł.; 24 dni/110,00 zł.; 28 dni/125,00 zł.

e). parking: 10 zł./doba; 120,00 zł./turnus.

 1. Pacjenci udający się na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej powinni pamiętać o zabraniu:
  • stroju sportowego na gimnastykę i zabiegi fizjoterapeutyczne, strój kąpielowy, czepek, klapki, ręczniki kąpielowe;
  • leki na cały okres pobytu/ jeśli stale są przyjmowane;
  • dowód ubezpieczenia zdrowotnego, numer NIP: osobisty lub/i zakładu pracy (dane potrzebne do zwolnienia lekarskiego);


Adres do korespondencji:
Uzdrowisko Połczyn PGU S.A.
Rehabilitacja Ogólnoustrojowa
Zdrojowa 6
78-320 Połczyn Zdrój
Tel: 94 38 21 180
Tel: 94 38 21 188
godz. 8.00 – 12.00
e-mail: ro@uzdrowisko-polczyn.pl