Klauzula informacyjna meldunkowa

KLAUZULA INFORMACYJNA - DLA PROCESU MELDOWANIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju przy ulicy Zdrojowej 6 (KRS: 0000025053, NIP: 6720006034, Regon: 00028818800000)

2) inspektorem ochrony danych w Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. pan Mariusz Hondra e-mail: iod@uzdrowisko-polczyn.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

wykonania umowy: przeprowadzenia procesu meldunkowego i ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu nieopłaconych obciążeń, czy powstałych szkód materialnych w związku z pobytem gościa

na podstawie:
Art. 6 ust 1 pkt b:

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi informatyczne na zasadzie outsourcing'u.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- niezbędny do realizacji celu + 3 lata (w przepadku pobytów hotelowych)
- niezbędny do realizacji celu + 20/30 lat zgodnie z ustawą o dokumentacji medycznej (w przypadku pobytów kuracyjnych).

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na wykonanie usługi.

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy na wykonanie usługi

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany