Klauzula antykorupcyjna

KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

Dla celów niniejszej klauzuli:

1) Partner Biznesowy – oznacza zewnętrzną stronę, z którą podmioty tworzące Polską Grupę Uzdrowisk nawiązały współpracę biznesową lub planują ją nawiązać,

2) KGHM – oznacza KGHM Polska Miedź S.A.

3) Polska Grupa Uzdrowisk – oznacza  Grupę w skład której wchodzą Polska Grupa Uzdrowisk
Sp. z o .o  oraz Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU, Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna  i Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU, znajdujące się w portfelu KGHM VII Funduszu Inwestycyjnego  Zamkniętego  Aktywów Niepublicznych, utworzonego  przez KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

1.Partner Biznesowy zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania, zwalczania i reagowania na podejrzewane lub rzeczywiste zachowania korupcyjne, a także przestrzegać Polityki Antykorupcyjnej Grupy KGHM oraz Kodeksu Etyki Grupy KGHM.

2. Partner Biznesowy zapewnia, że nawiązanie współpracy biznesowej z podmiotami tworzącymi Polską Grupą Uzdrowisk, a także zawarcie i realizacja umowy nie nastąpiło wskutek jakiegokolwiek zachowania o charakterze korupcyjnym, a zwłaszcza:

- polegającego na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści w związku z istniejącą lub nawiązywaną współpracą biznesową z podmiotami tworzącymi Polską Grupą Uzdrowisk, dla jakiejkolwiek osoby;

- polegającego na żądaniu lub przyjmowaniu przez jakąkolwiek osobę jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w związku z istniejącą lub nawiązywaną współpracą biznesową z podmiotami tworzącymi Polską Grupą Uzdrowisk;

 - następującego w toku działalności gospodarczej, polegającego na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie zatrudnionej lub współpracującej z podmiotami tworzącymi  Polską Grupą Uzdrowisk w jakimkolwiek charakterze, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;

 - następującego w toku działalności gospodarczej, polegającego na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę zatrudnioną lub współpracującą z podmiotami tworzącymi Polską Grupę Uzdrowisk w jakimkolwiek charakterze, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.

3. Partner Biznesowy zobowiązuje się do ujawnienia wszelkich informacji dotyczących możliwości wystąpienia konfliktu interesów w związku z nawiązaniem i realizacją umowy z podmiotami tworzącymi Polską Grupa Uzdrowisk, mających wpływ na transparentność relacji biznesowej i ryzyko wystąpienia działań o charakterze korupcyjnym.

4. Partner Biznesowy zapewnia, że o zasadach określonych w niniejszej klauzuli poinformuje swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców, dostawców, przedstawicieli, a także inne osoby zaangażowane we współpracę biznesową lub realizację umowy zawartej z podmiotami tworzącymi Polską Grupą Uzdrowisk, a także w związku z planami nawiązania takiej współpracy lub zawarcia takiej umowy, jak również, że osoby te będą przestrzegać zasad określonych w klauzuli antykorupcyjnej. Na każde żądanie podmiotów tworzących Polską  Grupę Uzdrowisk, Partner Biznesowy niezwłocznie poinformuje o podjętych środkach mających na celu zapewnienie przestrzegania klauzuli antykorupcyjnej, w tym przez osoby określone w zdaniu poprzedzającym, a także w zakresie podjętych działań mających na celu skuteczną realizację klauzuli antykorupcyjnej.

5. W każdej sytuacji, gdy Partner Biznesowy będzie posiadał wiedzę lub uzasadnione podejrzenie
o naruszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy i/lub osoby, o których mowa w pkt 4 klauzuli antykorupcyjnej, niezwłocznie  zgłosi ten fakt Pełnomocnikowi ds. Etyki i Antykorupcji danej Spółki, za pośrednictwem e-mail:

- Polska Grupa Uzdrowisk sp. z o.o. : estewart@tfi.kghm.pl
- Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU:  antykorupcja@uzdrowiska-klodzkie.pl
- Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o.- Grupa PGU: krajewski@uzdrowisko-swieradow.pl
- Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU: lidia.siedlecka@uzdrowisko-cieplice.pl
- Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna: mkwiatkowska@uzdrowisko-polczyn.pl

6. Niezależnie od jakiegokolwiek umownego ograniczenia odpowiedzialności w związku z współpracą biznesową lub zawartą z podmiotami tworzącymi Polską  Grupę Uzdrowisk umową, Partner Biznesowy odpowiada na zasadach ogólnych w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania klauzuli antykorupcyjnej również przez osoby i podmioty określone w pkt 4 klauzuli antykorupcyjnej.

7. Naruszenie klauzuli antykorupcyjnej traktowane jest przez Strony jako rażące naruszenie zasad współpracy biznesowej, a zwłaszcza zawartych z podmiotami tworzącymi Polską Grupą Uzdrowisk umów i może stanowić podstawę do:

 - rozwiązania każdej umowy zawartej przez Partnera Biznesowego z podmiotami tworzącymi Polska Grupę Uzdrowisk  bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Partnera Biznesowego, ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia kar umownych określonych z tego tytułu w umowie,

- natychmiastowego zakończenia relacji biznesowej.

8. W związku z rozwiązaniem z Partnerem Biznesowym umowy lub umów, jak również zakończeniem współpracy biznesowej, zgodnie z pkt 4 klauzuli antykorupcyjnej, Partnerowi biznesowemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec podmiotów tworzących Polską Grupę Uzdrowisk.

Klauzula antykorupcyjna stanowi integralną część zawieranych umów handlowych przez Spółki tworzące POLSKĄ GRUPĘ UZDROWISK:

- Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o .o,
- Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU,
- Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU,
- Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna
- Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU,

Proszę o zapoznanie się również z: